TATEL Gnocchi | Vodka Pomodoro Sauce (V)

TATEL Gnocchi | Vodka Pomodoro Sauce (V)

$22
Menu